We let the sun into our heads & hearts en gaan in collectief verlof van 2 t.e.m. 13/8. Bestellingen worden vanaf 16/8 behandeld.

Verkoopsvoorwaarden

FACTUURVOORWAARDEN TINKO bv :

ART. 1

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestelbons, verkopen en dienstenprestaties die door de verkoper of diens aangestelden worden verricht.

De koper verklaart kennis genomen te hebben van de verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden, behoudens aangetekend schriftelijk protest binnen de 3 werkdagen nadat de koper van deze voorwaarden in kennis gesteld werd.. De bijzondere voorwaarden in een afzonderlijk overeenkomst bepaald hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden. Elke bestelling is onderworpen aan deze verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

ART. 2

Van alle artikelen aangeboden in het verkoopprogramma van de verkoper kunnen, op aanvraag en tegen betaling steeds stalen bekomen worden.

ART. 3

De door de verkoper gedane offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de ondertekening van de offerte voor akkoord of het definitief vastleggen van de prijs, hetzij voorafgaand, hetzij op het ogenblik van de levering. Het ondertekenen of aanvaarden van de offerte is bindend en daar kan onder geen beding op teruggekomen worden.

Het niet naleven door de verkoper van de aangegeven leveringstermijnen geeft geen aanleiding tot schadeloosstelling noch rechtigt de koper het order geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Mogelijk kunnen bestaande modellen kleine afwijkingen ondergaan. Er kan een kleurafwijking van maximaal 10% zijn op de kleuren van uw logo, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Meer- of minlevering op bestelde hoeveelheid van 10% is mogelijk en wordt verrekend.

ART. 4

Een aan de verkoper zonder voorbehoud gegeven opdracht verplicht de koper, wanneer geen of een onvoldoende bestelling geplaatst wordt, tot het dragen van alle kosten gemaakt ter uitvoering van deze opdracht.

ART. 5

Bij een geheel of gedeeltelijke annulering van een order door de koper is deze tot schadeloosstelling gehouden, vooraf en forfaitair tussen partijen bepaald op 50% van de overeengekomen prijs wanneer de bestelling nog geen uitvoering gekend heeft, en tot het volledige bedrag wanneer het order reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd of in productie gegeven, en waarbij de door de verkoper gemaakte kosten voor bestelling van materiaal als een begin van uitvoering wordt gezien.

ART. 6

De levering gebeurt in de werkplaatsen van de verkoper, ten ware anders schriftelijk overeengekomen. De goederen worden vervoerd op gevaar en risico van de koper, ook wanneer de verzending vrachtvrij geschiedt. Averij, verlies, te kort of laattijdige levering zijn geen reden om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren of de factuur niet of slechts gedeeltelijk te vereffenen, noch geeft aanleiding tot het vorderen van enige schadevergoeding ten overstaan van de verkoper. De goederen worden afgezet op een plaats gemakkelijk bereikbaar voor het rollend materiaal van de vervoerder, die niet gehouden is deze verder te plaatsen dan aan de toegang van de openbare weg waar de goederen dienen afgeleverd.

ART. 7

Een order uitgevoerd conform een goedgekeurde of verbeterde en teruggezonden drukproef, ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid, ook al mocht blijken dat na het drukken fouten, weglatingen of tekortkomingen, welkdanig ook, vastgesteld worden, of waarvan niet kan aangetoond worden dat de fout bij de verkoper ligt. In geen geval kan de verkoper verantwoordelijk gesteld worden voor schade of braak ontstaan tijdens de bewerking op materialen door de koper geleverd.

ART. 8

Een zo getrouw mogelijke benadering van de gevraagde kleur of te maken model wordt gewaarborgd. Kleine afwijkingen moeten door de koper aanvaard worden. Dit geldt niet voor de kleurvastheid of de onveranderlijkheid van het register. Kleurschakeringen in eenzelfde levering zijn geen reden tot weigering van de bestelling. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten steeds aanvaard worden.

ART. 9

Verkochte en geleverde goederen worden niet teruggenomen, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. Alle niet betaalde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de dag der algehele betaling, die ten allen tijde deze goederen kan terugvorderen op kosten van de koper, onverminderd alle verder bedongen schadevergoeding. Zolang de goederen niet betaald zijn mag de koper zich van deze goederen niet ontdoen noch deze aan derden in pand geven. Indien dit toch voorvalt, wordt een bijkomende schadevergoeding voorzien.

ART. 10

Op straffe van nietigheid dienen alle klachten, behoorlijk gemotiveerd, aangetekend verstuurd te worden aan het adres van de administratieve zetel van de verkoper, binnen de 5 werkdagen na levering van de goederen. Verkoper waarborgt geen enkele telefonische bestelling naar graveer, druk of dergelijke fouten.

Bezoek het ODR-platform indien u een oplossing zoekt voor uw consumentenprobleem.
Ons e-mailadres: info@tinko.be

ART. 11

Behoudens anders luidend beding, blijven zetwerk, clichés, films, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, en alle materiaal, welkdanig ook, nuttig, dienstig of noodzakelijk voor de realisatie van de bestelling uitsluitend eigendom van de verkoper, en kunnen deze door de koper niet opgeëist worden, ook al vallen de kosten van de materialen geheel of gedeeltelijk ten laste van de koper. De verkoper is niet gehouden deze materialen te bewaren eens de bestelling geleverd, ten ware voorafgaand anders tussen partijen overeengekomen. Dit geldt niet voor de materialen die de koper ter beschikking gesteld heeft van de verkoper ten einde zijn bestelling gerealiseerd te zien. In dit geval worden de materialen aan de koper teruggestuurd op zijn risico en kosten. Wij gaan er vanuit dat onze klant het recht heeft een logo te gebruiken en kunnen voor misbruik geen verantwoordelijkheid opnemen.

ART. 12

Alle facturen zijn kontant betaalbaar bij levering, of op de vervaldatum op de factuur vermeld, en uiterlijk 10 dagen na factuurdatum, dit op de administratieve zetel van de verkoper. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldatum brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle nog openstaande facturen, ook deze nog niet vervallen, en geeft de verkoper het recht alle lopende kontrakten en orders op te schorten of te verbreken ten laste van de koper, onverminderd het recht van de verkoper op de schadeloosstelling zoals hierboven bepaald. En waarborg of een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan geëist worden, voorafgaand de levering of de in productie geven van het order.

ART. 13

Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de koper en contant betaalbaar.

ART. 14

Elke op haar vervaldag niet vereffende factuur geeft van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling recht op een moratoire rente van 50% hoger dan de wettelijke rentevoet, alsmede tot het aanrekenen van een schadeloosstelling, cumulatief met alle andere schadeloosstellingen of vergoedingen, forfaitair en op voorhand tussen partijen bepaald op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 €.

ART. 15

In geval van pandemie is er geen reden om een bestelling te annuleren. De bestelling of afhandeling zal gebeuren onder de voorwaarden en restricties opgelegd door de overheid op dat moment.

ART. 16

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de administratieve zetel van de verkoper gevestigd is.